دریافت متن مسابقه-پیامکی-ویژه-اعضای-هیات-علمی-و مدعو /.pdf

دریافت متن مسابقه-پیامکی-ویژه-اعضای-هیات-علمی-مدعو .docx

 

سؤالات مسابقه:

الف)راه رسیدن به این مرتبه که شاگرد خود معلّم را بپذیرد بعد از تسلّط علمی معلّم چه ویژگی می باشد؟

۱) ابّهت زیاد و ترس شاگرد از معلّم

۲) تقوا و وارستگی اخلاقی

۳) تسلّط بر اصول روانشناسی

ب) استاد مطهری به هنگام تدریس از چه کسی به (روحی له الفدا) یاد می کردند؟

۱)آیت الله بروجردی(ره)

۲)امام خمینی(ره)

۳)علامه طباطبایی(ره)

ج ) استاد مطهری در پاسخ آیت الله سبحانی که از او پرسیده بود چقدر مطاللعه می کنید چه جوابی داده بودند؟

۱) هشت ساعت در روز

۲) شش ساعت در روز

۳) در حد مرگ

د) استاد مطهری چرا نیازی به تکرار افکار دیگران نداشت؟

۱) چون آزاداندیش بود

۲) چون ژرف اندیش بود

۳) چون پر مطالعه بود

ه) استاد در توصیه خود به یکی از شاگردانش بعد از توجه دقیق به منطق ، اشتغال به چه شغلی را  مورد تاکید قرار دادنه بود؟

۱) توجه به فقه

۲) اشتغال به معلّمی

۳) اشتغال به دانش اندوزی

***************************************

پاسخ های صحیح را از مطالب فایل pdf  ویا ورد  استخراج نموده و جواب صحیح را به صورت

یک عدد 5 رقمی به ترتیب از چپ به به راست (مثل 12345) به سامانه پیامکی 30007546521521 ارسال فرمایید.

پایان مسابقه 3 خرداد 1399