دریافت : بررسی آثار تربیتی یاد خدا با تاکید بر اندیشه امام خمینی رحمه الله علیه