آموزش تصویری نماز

برای شروع نماز ابتدا وضو میگیریم با لباس و بدن پاکیزه به سوی قبله می ایستیم. نماز را با نیت و تکبیرة الاحرام شروع میکنیم.

حمد و سوره میخواینم، رکعت اول را اینگونه شروع میکنیم.


به رکوع میرویم


بعد از رکوع، می نشینیم و به سجده میرویم و دو سجده بجا می آوریم.


پس از سجده برمیخیزیم و رکعت دوم را به این صورت آغاز می کنیم بار دیگر حمد و سوره را می خوانیم و بعد از آن قنوت را می خوانیم.


پس از قنوت به رکوع رفته (ذکر رکوع را میخوانیم ) و بعد مینشینیم و دو سجده (ذکر سجده) را بجا می آوریم(نحوه رکوع و دو سجده در بالا توضیح داده شده) و بعد هم تشهد را میخوانیم.

اگر نماز دو رکعتی باشد مثلا نماز صبح، با ذکر سلام نماز را به پایان می رسانیم.


اما اگر نماز سه رکعتی باشد، بعد از خواندن تشهد برمیخیزیم و سه مرتبه تسبیحات اربعه میگوییم.


بعد به رکوع رفته


بعد می نشینیم و دو سجده را به جا می آوریم.


و با تشهد و سلام نماز 3 رکعتی به پایان میرسد.

اما اگر نماز چهار رکعتی باشد باید پس از تسبیحات اربعه و رکوع و دو سجده برخیزیم و دوباره تسبیحات اربعه + رکوع + سجده + را تکرار کنیم و با خواندن تشهد و سلام نماز 4 رکعتی به پایان می رسد.